We love humidity

We love humiditiyProhlášení o poslání

  • Rozumíme konkrétním potřebám našich zákazníků a zavazujeme se, že jim budeme profesionálně poskytovat rady a podporu, a že jim budeme dodávat energeticky optimalizovaná řešení zaměřená na produktivitu, udržitelnost a zdraví.
  • Dodáváme produkty a služby, které jsou na světové úrovni, a nabízíme špičkovou výkonnost a kvalitu v rámci odvětví.
  • Nabízíme našim zákazníkům jistotu, že všechna řešení, která dodáváme, budou fungovat řádně a efektivně po celou dobu svého životního cyklu.
  • Udržujeme s našimi zákazníky partnerské vztahy prostřednictvím servisu s cílem maximalizovat a zachovat návratnost investic do našich vzduchových a vodních technologií.
  • Jsme světovou jedničkou na trhu v oblasti zvlhčování a utváříme tento specializovaný segment prostřednictvím inovací.
  • Vytváříme pracovní prostředí, které je pro všechny naše zaměstnance dynamické, náročné, motivující a obohacující, a využíváme jejich talenty v kultuře důvěry, zmocnění, odpovědnosti a uznání.

Firemní kultura

Firemní kultura společnosti Condair je založena na morálních koncepcích a způsobech myšlení, které formují chování každého z našich zaměstnanců a v důsledku toho také naše etické zásady a naši pověst. Žijeme naše hodnoty v rámci naší každodenní práce, při vzájemném jednání, rozhodování, hodnocení výkonnosti, v rámci předávání informací a při komunikaci a v rámci našich vztahů s našimi zainteresovanými stranami.

Dynamisch & direkt

Jsme dynamičtí a přímočaří

Jsme progresivní společnost s pozitivním přístupem ke změně a využívající svou iniciativu k jejímu dosažení. Jsme rozhodní, jednáme a reagujeme rychle. Jsme čestní a je jednoduché s námi jednat.

Kooperativ und offen

Jsme kooperativní a otevření

Společně jsme díky dobrovolně sdíleným znalostem, dovednostem a nápadům silní. Nasloucháme a respektujeme názory odlišné od našich. Jsme otevřeni novým nápadům a způsobům, jak věci dělat lépe.

Ergebnisorientiert

Jsme orientováni na výsledky

Protože jsme zaměření, můžeme se soustředit na to, co je podstatné. Jsme houževnatí, neústupní a jdeme kupředu za našimi cíli. Jsme spokojeni pouze tehdy, když naše odhodlanost vede k trvale dobrým výsledkům.


Návrh hodnot

Společnost Condair zaměřuje své podnikání na potřeby každého, kdo se podílí na úspěchu společnosti. Naše zaměření je dlouhodobé a víme, že ve vzdálené budoucnosti uspějeme pouze s pomocí a spokojeností všech zúčastněných. Vytvořili jsme návrh hodnot jako základ pro trvalou spolupráci s každým, kdo se podílí na úspěchu společnosti. Zabýváme se dialogem se zástupci všech skupin, které se podílí na úspěchu naší společnosti, protože je důležitým zdrojem informací pro neustálé zlepšování.

Kunden

Zákazníci

kterým poskytujeme uživatelsky přívětivé nabídky orientované na jejich potřeby.

Vertriebspartner

Distribuční partneři

kteří naše produkty využívají k dosažení udržitelné konkurenční výhody.

Mitarbeiter

Zaměstnanci

kterým poskytujeme zabezpečení, náročné a naplňující úkoly a spravedlivý plat.

Zulieferer

Dodavatelé

které považujeme za dlouhodobé partnery, kteří se na nás mohou spolehnout.


Udržitelnost

Sociální, etické a environmentální kritéria se stávají v budoucnu více a více důležitými. V dlouhodobém horizontu budeme úspěšní tehdy, pokud bude naše podnikání přispívat k hospodářskému rozvoji a zdravému životnímu prostředí.  Jako společnost chceme jít příkladem a také bychom chtěli podpořit naše zaměstnance, aby si byli vědomi dopadů svých vlastních činností na životní prostředí a podporovali iniciativy v tomto směru. 

Umwelt

Životní prostředí

Ve společnosti Condair věříme, že životní prostředí a budoucí generace budou mít prospěch z našeho závazku vůči účinným a nízkoemisním technologiím, jako je nepřímé chlazení odpařováním, využití rekuperace tepla a vytváření řešení v oblasti adiabatického zvlhčování.

Ressourceneffizienz

Účinné využívání zdrojů

Ve společnosti Condair je účinné využívání zdrojů poháněno neustálým zlepšováním kvality a produktivity, které vede k používání méně zdrojů a ke snižování odpadu.

Transparenz

Transparentnost

Ve společnosti Condair věříme, že poskytováním smysluplné a přesné dokumentace a informací o životním prostředí ve vztahu k našim produktům v různých fázích jejich životního cyklu také napomáháme ke zvýšení povědomí o životním prostředí mezi našimi zákazníky.